Phân tích cơ bản là gì?

Khi bạn nghe thấy mọi người nói về cơ bản tức là họ nói về nền kinh tế cơ bản của một đất nước cùng với đồng tiền họ sở…

Mô hình sóng điều chỉnh ABC

Theo Elliott, có 5 xu hướng sóng điều chỉnh và 3 xu hướng sóng đảo chiều. Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu về mô hình 3 sóng điều…

Mô hình sóng đẩy (Impulse Wave)

Thiên tài Elliott chỉ ra rằng thị trường có xu hướng đi theo một hướng được ông gọi là mô hình sóng 5-3. Mô hình 5 sóng đầu tiên được…

XM